Home » Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Undløse Boldklub af 1901

§ 1.0 – Navn

Klubbens navn er Undløse Boldklub 1901, og dens hjemsted er Undløse.

§ 2.0 – Formål

Klubbens formål er at fremme fodbolden blandt børn og voksne i Undløse.

§ 3.0 – Medlemmer

Som medlemmer af klubben regnes bestyrelsen, æresmedlemmer, kontingentbetalende samt sæsonkortholdere

§ 4.0 – Generalforsamling

Klubbens højeste myndighed er den ordinære generalforsamling, der afholdes en gang årligt i november måned. Alle medlemmer over 16 år har stemmeret. Medlemmer under 16 kan repræsenteres af en forælder.

§ 4.1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt anmoder bestyrelsen herom.

§ 4.2 Generalforsamling indkaldes med 2 ugers varsel. Forslag der ønskes behandlet på en generalforsamling skal indleveres til klubbens formand senest en uge forinden.

§ 4.3 Afstemninger på generalforsamlinger afgøres ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende medlemmer. Ændringer i vedtægter kan kun vedtages på generalforsamlingen. Og kun ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende medlemmer.

§ 4.4 Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Årsberetning
  • Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleant
  • Behandling af indkomne forslag
  • Eventuelt

§ 4.5 Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for en periode af to år, således at tre bestyrelsesmedlemmer vælges det ene år og fire bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges det efterfølgende år. Desuden vælges for en periode af et år, to suppleanter samt en revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§ 5.0 – Regnskab

Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens regnskab. Indkomne midler skal opbevares på en bank- eller girokonto.

§ 5.1 Regnskabet skal foreligge til revision senest 2 uger før ordinær generalforsamling.

§ 5.2 Regnskabsåret går fra 1. november til 31. oktober.

§ 6.0 – Bestyrelse

Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer.

§ 6.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtige, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er tilstede efter forudgående indkaldelse.

§ 6.2 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til behandling af særlige opgaver.

§ 6.3 Ved eventuel gældsætning kan den samlede bestyrelse forpligte Undløse Boldklub af 1901 efter accept på generalforsamlingen.

§ 6.4 Bestyrelsen fastsætter kontingent for aktive og passive medlemmer. Bestyrelsen har pligt til at holde mindst seks møder pr. år.

§ 7.0 – Udmeldelse

Udmeldelse finder sted ved henvendelse til kasseren.

§ 7.1 Når et medlem står i restance underrettes vedkommende af kassereren, at vedkommende vil blive slettet af medlemslisten, såfremt restancen ikke bliver betalt.

§ 8.0 – Opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling. Halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer må være til stede, og der fordres 5/6 af de fremmødtes stemmer. Hvis der ikke er tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, sammenkaldes en ny generalforsamling med 8 dages varsel, hvor bestemmelsen kan tages med ovennævnte flertal uden hensyn til de fremmødtes antal. I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens ejendele tilfalde et idrætsligt eller kulturelt formål efter den ekstraordinære generalforsamlings skøn.

§ 9.0 – Diverse

Alt, hvad disse vedtægter ikke tydeligt foreskriver, må underkastes bestyrelsens afgørelse under ansvar over for generalforsamlingen.

Senest revideret d. 16.12.2010