Home » UB1901 » Referat: Generalforsamlingen 2016

Referat: Generalforsamlingen 2016

Generalforsamling i Undløse Boldklub

Tirsdag den 15. november 2016 kl. 19.01

1. Valg af dirigent

Posten (Leif Sode) blev foreslået, og han takkede for valget og indledte med at konstatere at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Valg af referent

Bestyrelsen foreslog Jimmi Vaarskov, der takkede for valget.

3. Formandens årsberetning

Camilla Bøgelund indledte aftenen med sin årsberetning, hvor hun kunne konstatere at det har været et lidt specielt år, med en helt ny bestyrelsen, men vi synes alt i alt at vi et kommet godt i mål med 2016.

Vi har støttet 1.holdstruppens træningslejr til Falster, U15/U16s tur til Lalandia samt ungdomsture til henholdsvis Holland & Italien for U13-drengene & U14-pigerne. Og også diverse mindre arrangementer i klubben på tværs af alle hold & årgange.

Vi har overordnet set haft et rigtig flot år for alle vores Ungdomshold, og også vores Seniorhold har haft fin succes, med bl.a 1.holdets ubesejrede forår og oprykning til Serie 2. Og udover fire Herre-Seniorhold har vi også haft både et Old Boys & et Old Girls hold på græs i løbet af året, hvor ca 100 forskellige spillere har repræsenteret Senior-afdelingen.

Vi synes også selv at vi fik afviklet Undløse Cuppen fint – trods et lidt svigtende vejr, så havde vi mange glade børn & voksne på pladsen alle fire dage.

4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

Nadja Rosquist delte årsregnskabet rundt, og kunne fremvise et fint overskud, men også konstatere at kiosksalget & Undløse Cup-regnskabet har været meget dårligere end tidligere – blot ca 20.000 kr i plus begge steder (kiosksalget inkl Cuppen). Og hun fortalte i den sammenhæng, at vi tidligere på året måtte bede et medlem af bestyrelsen, om at trække sig da han havde “lånt” 4.000 kr i kassen. De penge er betalt tilbage, og vi kan jo kun gisne om hvorfor det store svind i netop kiosken er tilstede.

Vi har desuden brugt flere penge end de tidligere år, hvilket også hovedsageligt skyldes større omkostninger ifm Cuppen. Og det sat sammen med et noget lavere omsætning/et større svind, så ser regnskabet ud som det gør.

Desuden ligger betalingen af præmierne & trænerlønninger fra 2015 i dette regnskabsår.

Der blev stillet spørgsmål til Vig Festivalen, hvor vi ifm sidste bestyrelsesmøde skrev ud, at vi havde betalt penge tilbage til dem. Det skyldes at festivalen i år gav underskud, og i stedet for at få del i overskuddet, skal vi stedet være med til at dække en del af underskuddet. Men vi har stadig tjent ca 4-5.000 kr på vores deltagelse deroppe. Det er endnu ikke afklaret om vi er med i 2017.

5. Bestyrelsen har modtaget følgende forlag til behandling:

Rene Hendriksen vil gerne have fjernet muligheden for at den frivillige bestyrelse kan aflønnes med op til 3000 kr. pr. bestyrelsesmedlem.

Formand Camilla Bøgelund lagde ud med at påpege, at det aldrig har været vores intention at tage imod det honorar, og at det derfor heller ikke er blevet udbetalt i 2016.

Der var 10 stemmer FOR, 3 stemmer IMOD & 7 der stemte BLANKT, og forslaget blev dermed vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor samt suppleanter

– Thomas Arnø modtager genvalg.

– Nadja Rosquist modtager genvalg

– Camilla Bøgelund modtager genvalg

Kasserer Nadja Rosquist for to perioder, da Formanden & Kassereren ikke må være på valg samtidig. Suppleanterne Michael Holt Jensen & Michael Jørgensen samt vores revisorer modtog ligeledes genvalg.

7. Eventuelt

Spørgsmål vedr det store svind i kiosken, og hvad vi vil gøre det det. Og vi har planer om at flytte øl/vand lageret fra rengøringsrummet til et aflåst lokale, samt at opstille et køleskab i gangen ved omklædningsrummene, så det kun er der folk kan komme ind i hverdagene. Og så skal vi have en meget mere klar plan for kiosken, og den ligger vi på de kommende bestyrelsesmøder. Ligeledes vil vi optimere “sikkerheden” omkring pengene til Cuppen, hvor vi i fremtiden vil gå to & to sammen, hvergang der skal flyttes penge fra A til B. Og så håber vi også at vi med den nuværende bestyrelsessammensætning har mere styr på tingene.

Der var ros til bestyrelsen for afviklingen af Cuppen generelt, og der kom mange gode forslag til den fremtidige afvikling samt det at skaffe frivillige generelt set, og påtænker at nedsætte et “Undløse Cup udvalg”, så det ikke alene ligger hos bestyrelsen.

Jari Hvidtfeld takkede for bestyrelsens bidrag til U14-pigernes Italien-tur, og vi fik en dialog om fremtidige ture mv. Og vi snakkede også om diverse nye initiativer for at optimere den sociale del af ungdomsafdelingen med feks spaghetti/kødsauce aftener. Det er også noget vi kigger på i fremtiden.

Vi vendte også kort Jule Boden ved Dagli’Brugsen, som vi vil arbejde på at få op igen i år.

Vi takker for det fine fremmøde, og for et godt 2016.

Undløse Boldklubs bestyrelse,

Camilla, Thomas, Kim, Michael, Anders, Nadja & Jimmi

Skriv en kommentar